Hüdavendigar Gazi tabe serahe hazretlerinin vakf-ı şerifi kurralarından Cebel-i Atik ve Cebel-i Cedid nahiyeleri kurralarında vuku bulan ferağ ve intikalat defteri ber veche ati zikr olunur 21 Rebiül ahir 1258 - 1 Haziran 1842 , Kaynak : BOA 11853 nolu defter

KöyKimdenNedenKimeDeğerVergiBilgi
Kirazlı Gazioğlu Mehmed Ali ölüm zevcesi Ayşe
oğlu Mehmed
oğlu İbrahim
kızı Zeyneb
kızı Fatmaya
- 10 -
Kızıl Çakıroğlu Hüseyin ölüm zevcesi Şerife
oğlu Ali
Mehmed
Süleymana
Halil
- 27 -
Kızıl Yevber? zevcesi Fatma bint-i Abdullah feragat Çakıroğlu Hasan zevcesi Şerife bint-i Veliye
100 3 -
Kızıl Kalbak? İsmail feragat İmam Salih Efendi bin Salihe
400 12 -
Kızıl Hatiboğlu Mustafa feragat Kara Himmetoğlu Ahmede
200 6 -
Gönderet Ünzile Hatun
oğlu Ali
kızı Ümmühan
Fatma
feragat Şerif Mehmed
üvey oğlu Halil bin Ömere
600 18 -
Gönderet Değirmencioğulları Derviş Mehmed
Abdülmuttalib
karındaşı oğulları İbrahim
- - - 45 1.5 dönüm tarla
Gönderet Değirmenci İsmail - - - 20 0.5 keyl tarla
Siyahiler Hamzaoğlu Salih ölüm zevcesi Meryem
oğulları Ali
Halil
İbrahim
kızları Emine
Munise
- 10
Siyahiler Muradoğulları İsmail
Halil
Mehmed
feragat İbrahim?
Yakub bin Osman
200 6
Siyahiler Musa Hoca feragat Hamzaoğulları Ali
İbrahim ve Halil
30 2
Siyahiler Hacı Mehmed
İbrahim
feragat Ohanelıoğlu? İbrahim 100 3
Siyahiler Musa Hoca feragat Sarı Mehmedoğlu Hüseyin bin Hüseyin 200 6
Dağdibi Solakoğulları İsmail
Mustafa
Yusuf
feragat Rahimoğlu Süleyman 250 7
Dağdibi Atranosluoğlu İbrahim ölüm oğlu Halil - 5
Deliler-i sagir Türkmenoğulları Ali ölüm zevcesi Ayşeye
oğulları Salih
Hüseyin
kızı Asiyeye
- 10
Deliler-i sagir Karacaoğlu Ahmed - - 15 bir dönüm harman
Ebçeler Eskici Salih feragat oğlu Hasana 300 6 -
Ebçeler Halilcikoğlu Ali feragat Molla Himmet bin Ahmed 100 3 -
Ebçeler Kasab Hasan feragat Yakub bin Osman 60 2 -
Ebçeler Kasab Hasan feragat Molla Ahmedoğlu İbrahim bin ... 100 3 -
Ebçeler Bacaksız?oğlu Bekir feragat Ahmedcikoğlu Mehmed 60 3 -
Ebçeler Molla Ahmedoğlu Memiş ölüm oğulları İbrahim
Ali
Osman
- 8 -
Baraklı Külahçıoğlu Süleyman feragat Mesdanoğlu Osman 200 6 -
Baraklı Külahçıoğlu Bekir ölüm oğlu Ali - 2.5 arazisi
Baraklı Yakuboğlu Abidin ölüm zevcesi Emineye
oğlu Yakub
Ali
kızı Zeynebe
Hasibe
Azime
- 10
Baraklı Ömeroğlu Ali ölüm zevcesi Meryem
oğlu Eyüb
İsmaile
Halile
kızı ...
- 8.5
Eğrigöz Abdaloğlu Mehmed feragat Hatiboğlu İbrahim 720 21
Eğrigöz Abdaloğlu Mahmud ölüm Mehmed - 10
Keles Refet Bey ve Edhem feragat Alinin oğlu Abdurrahman 200 6
Keles Haliloğlu Himmet feragat Memişoğlu? Ali 45 2
Keles Deli Halil
zevcesi İsmihan
feragat üvey oğlu Ali bin Mustafa 150 5
Keles Donbayoğlu Salih
zevcesi İsmihan
feragat Hacı Osman bin Mehmed 200 6
Keles Ahmed Kethüdaoğulları Mehmed Said?
zevcesi İsmihan
feragat Süleyman bin İsmail 200 6
Keles Hacı İbrahim feragat Şüküroğlu? Hüseyin bin İsmail 150 5
Keles Hacı İbrahim feragat Molla Mehmed
Halil bin Musaya
300 9
Keles Süleyman Efendi feragat Hacı İbrahim bin Mehmed 150 5
Keles Mehmed
zevcesi Rahime
kızı Havva
feragat İsmail bin İsmail 150 5
Keles Hacı Mustafa feragat Hacı Osman bin Mehmed 150 4.5
Keles Ümmü Gülsüm bin Salih feragat Molla Mustafa bin Mehmed 100 3
Keles Şerif bin ... feragat Şüküroğlu Hüsam bin İsmail 100 3
Keles Kara Osmanoğlu Süleyman feragat Şüküroğlu Hüsam bin İsmail 100 3
Keles Hacı Alioğlu Salih feragat Şüküroğlu Molla Eyüb Efendi 400 12
Keles Deli Himmetoğlu İbrahim feragat Şüküroğlu Eyüb Efendi 170 6
Keles İsmail feragat Şüküroğlu Eyüb Efendi 150 3
Keles Hamamcıoğlu İbrahim feragat Şüküroğlu Eyüb Efendi 130 3
Keles Haliloğlu İsmail feragat Şüküroğlu Eyüb Efendi 50 3
Keles Koca Veli feragat Hasanoğlu Ömer 100 3
Keles Koca Veli feragat Eskici Veli 90 3
Keles Çobanoğlu Süleyman validesi Neslihan feragat Eskici Veli bin Mehmed 150 6
Keles Munise bin Ali feragat zevci Çerağ İbrahim Ağaya 100 3
Keles Mehmed Said ölüm oğlu İbrahim Ağa - 10
Keles Ömer Bey ölüm oğulları Edhem Bey
İsmet Beye
Refet Beye
- 10
Keles Çivilioğlu Halil ölüm zevcesi Kezban
oğlu Emir
İbrahim
- 16
Keles Çivilioğlu İbrahim feragat Çivilioğlu Ali
100 3
Keles Haliloğlu İsmail feragat Çalıkoğlu Emin bin Süleyman
160 6
Keles Meryem
oğlu Emin
kızı Ayşe
- 40 mutasarruf oldukları emlakın ve
arazinin zayiden mütemekkin
Kavacık Yörük Haliloğlu İsmail feragat Velioğlu Molla Mustafa 110 3
Kavacık Kezban,
Ümmü Gülsüm
feragat Çavuşoğlu Ali 130 4.5
Kavacık K..oğlu Emin feragat Kasaboğlu Hacı İsmail 300 9
Kavacık Turkanoğlu Salih ölüm zevcesi Alime
oğulları Salih
İbrahime
- 7
Kavacık Koca Süleyman feragat Molla Abdullah bin Veli 100 3
Gelemiç Bezcioğlu Hasan ölüm zevcesi Ümmühan
oğulları Mehmed
Yusuf
kızı Fatma
- 12.5
Gelemiç Süleyman feragat damadı Tatlı Karaoğlu Abidin 100 3
Gelemiç Hamzaoğlu Hasan ölüm zevcesi Kezbana
oğlu Mustafaya
Mehmed
Salih
Aliye
kızı Ayşeye
Müniseye
- 10
Gelemiç Bekiroğlu Hasan feragat Demircioğlu İbrahim bin İsmail 300 9
Gelemiç ..oğlu İbrahim feragat Hacı Osmanoğlu Musa 200 6
Gelemiç Ali ölüm zevcesi Meryem
oğlu İbrahim
Osmana
İsmaile
Ömere
Halile
Mehmede
kızı Fatma
- 15
Gelemiç Hacı İsmail ölüm fevt zevcesi Zeynebe
kızı Fatma
Havva
oğlunun oğlu Halil
kızı Meryeme
Ayşe
- 18
Gelemiç Berber? Ahmedoğlu Hasan feragat Hacı Osmanoğlu Musa 300 9
Gelemiç Ali Beşeoğlu Ömer feragat E...oğlu Mehmed ve
Aliye
300 9
Gelemiç Molla Himmet ölüm zevcesi Ayşe ve
oğulları Hüseyine ve
İbrahim ve
kızı Haticeye ve
Emineye
- 22
Gelemiç Çakıroğlu Hasan ölüm zevcesi Fatma ve
kızı Meryeme ve
Ümmühana
- 10
Gelemiç Ali Beşeoğlu Ömer feragat torunları Mustafa ve
Osmana ve
İbrahime
250 7
Gelemiç Ömeroğlu Arif feragat Bezcioğlu Mehmede 50 3
Gelemiç Meryem Hatun feragat Akçaoğlu Mehmed Ali 15 3
Gelemiç Demirci Halil ölüm torunları Mehmed ve Mustafa - 14
Gelemiç Musa Beşeoğlu Musa ölüm zevcesi Fatmaya
oğlu Mustafa ve
Mehmed ve
kızı Emineye
- 12
Gelemiç Musa Beşeoğlu Mustafa ölüm zevcesi Haticeye
oğlu Yusuf ve
Arif
- 8.5
Gelemiç Kerimoğlu Mehmed ölüm zevcesi Ayşeye ve
oğlu Ahmed ve
İsmail ve
Mustafa ve
kızı Zeynebe
- 5
Gelemiç Süleyman damadı Veli feragat Musa bin Hacı Osman 200 6
Gelemiç Kemaloğlu Mehmed ölüm zevcesi Fatma ve
oğlu Salih ve
kızı Zeyneb ve
Ümmü Gülsüm ve
Emine
- 11
Gelemiç Kemaloğlu Mehmed ölüm zevcesi Fatma ve
oğlu Salih ve
kızı Zeyneb ve
Ümmü Gülsüm ve
Emine
- 11
Gelemiç Hacı Osmanoğlu Mustafa ölüm zevcesi Ümmü Gülsüme ve
...s
Hacı Mehmed ve
kız kardeşi Zeynebe
- 7.5
Gelemiç Receboğlu Himmet ölüm zevcesi Fatmaya
oğlu Mehmed Aliye ve
kızı Zeynebe ve
Ayşeye ve
Havvaya ve
Meryeme
- 10
Gelemiç Boduroğlu Halil feragat Kasaboğlu Ömer 100 3
Gelemiç Muradoğlu Hasan ölüm zevcesi Fatma
oğlu Hasana ve
Mehmede ve
Mustafaya ve
Halile
kızı Meryeme ve
Havva
- 7.5
Gelemiç Ömeroğlu İsmail ölüm zevcesi Ümmühan ve
oğlu Ömer ve
Mehmed ve
kızı Zeynebe ve
Havva ve
Fatmaya
- 10
Gelemiç Mehmed feragat Yusufoğlu Halil 500 15
Gelemiç Pir? Ahmedoğlu Hasan - - - 20 bir keyl tarla
Gelemiç Yakuboğlu Mehmed Ali feragat - - 20 bir keyl tarla
Sorgun Kızıl?oğlu Osman ölüm zevcesi Emineye
oğlu Hasan ve
Ömer ve
kızı Hatice ve
Münise
- 22
Sorgun Mehmed Emin feragat Molla Himmetoğlu Mehmed Ali 90 3
Sorgun Kul...oğlu ölüm oğulları İbrahim - 10
Sorgun Kızıl?oğlu Ali ölüm zevcesi Hatice ve
oğlu Abidine ve
İbrahime ve
kızı Zeynebe ve
Kamileye
- 8
Sorgun Süleyman ve zevcesi Fatma feragat Sütçüo?ğlu Mustafa bin Ali 160 6
Sorgun Köse Ahmedoğlu Bekir ve Ahmed feragat Sebiloğlu İbrahim 150 5
Sorgun Demircioğlu Veli ölüm oğlu Mustafaya ve
Abidine ve
Ahmed
- 22
Sorgun Sarıoğlu Süleyman feragat Kara Ömeroğlu Hasan 150 5
Sorgun Rahimoğlu Veli feragat Hacı Halil 200 6
Sorgun Kızıl?oğlu Ali feragat Hacı Halil 50 3
Sorgun Tahiroğlu feragat Hacı Halil,
... Mehmed
400 12
Sorgun İmam Abdullah ölüm oğulları Molla İsmail ve
Molla Mustafa
- 12
Sorgun Molla İsmail ve Molla Mustafa feragat Tahir Ağa 250 7.5
Sorgun Osman bin Osman feragat Tahir Ağa 250 7.5
Sorgun Zeyneb Hatun feragat Molla İsmail 30 2
Sorgun Demircioğlu Veli feragat Kara Ömeroğlu Ömer 60 3
Sorgun Yörük Ahmed feragat K..oğlu Kara İbrahim 100 3
Sorgun Abdullah feragat Mustafa bin Hacı Himmet 90 3
Sorgun Değirmencioğlu İbrahim ölüm Mehmed Emin - 10
Koca Kavacık Berber İsmail ölüm oğlu Hacı Abdullah - 7.5
Koca Kavacık Hüseyin bin Hasan feragat Salihoğlu Abidin 50 3
Koca Kavacık Kadıoğlu Abdullah ölüm oğlu .. Ahmed - 10
Koca Kavacık Havva Hatun feragat Kadıoğlu Ahmed 300 9
Koca Kavacık ...cı Hasanoğlu Yakub ölüm oğlu Süleyman ve
Mehmed
- 15
Koca Kavacık Şiblioğlu Mehmed ve
İsmail
feragat Ahmed Dedeoğlu Ahmed 100 3
Koca Kavacık Kayacıoğlu? Hasan ölüm oğlu Süleyman - 7
Koca Kavacık İnce Hüseyin ve
zevcesi Hatice ve
üvey kızı Ayşe
feragat Abdi Kethüdaoğlu Mehmed 600 18
Koca Kavacık Kerimoğlu Ahmed feragat Sarıoğlu Halil ve
İsmail
100 3
Koca Kavacık Şiblioğlu Mehmed ve
İsmail
feragat Sarıoğlu Halil ve
İsmail
50 3
Koca Kavacık Hacetçioğlu? Mehmed feragat Sarıoğlu Halil ve
İsmail
100 3
Koca Kavacık Hacı Mehmed ölüm oğlu İbrahim - 30
Koca Kavacık Bükücüoğlu? Mehmed ölüm oğlu Süleyman - 23
Koca Kavacık Ramazanoğlu Ahmed ölüm oğlu Abdullah - 5
Koca Kavacık Kabacaoğlu Ahmed ölüm zevcesi Meryem ve
kardeşi Ali
- 7.5
Koca Kavacık Gök? Kadıoğlu Osman feragat Hacıoğlu Osman 100 10
Koca Kavacık Kadiroğlu Ali ve
İsmail ve
Abdullah
feragat Hacı Mustafa 90 3
Koca Kavacık M.. Hatun feragat oğlu Ali 100 3
Koca Kavacık Abdioğlu Emin ölüm oğlu Abdullah - 7
Koca Kavacık Kaya Ali feragat Demircioğlu Bekir ve
karındaşıoğlu Mustafa
500 15
Koca Kavacık Kadiroğlu Mustafa feragat Koçoğlu? Said 30 1.5
Koca Kavacık Kara Ali zevcesi Havva ve
kerimesi Emine
feragat Kabranoğlu Abdullah 15 1.5
Koca Kavacık Çakır İsmail feragat Demircioğlu Mehmed ve
Süleymana ve
İbrahim
100 3
Koca Kavacık Karamancıoğlu Adülkadir feragat Demirci Osmanoğlu Halil 100 3
Koca Kavacık Ayvazcıoğlu Ahmed feragat Semerci Feyzullah 190 6
Koca Kavacık Ayvazcıoğlu Ahmed feragat Semerci Feyzullah 190 6
Koca Kavacık Hacı Veli - - - 5 bir evlik tarla..
Koca Kavacık Koca Veli zevcesi Fatma feragat Mürseloğlu Emin 100 3
Koca Kavacık Tahir Ağa feragat Hacı Abdullah bin İsmail 50 3
Koca Kavacık Sinanoğlu Kara Hüseyin feragat Kayaoğlu Musa 12 2
Koca Kavacık Molla Mustafa ve Ahmed feragat Kayaoğlu Musa 12 7.5 bir evlik tarla..
Koca Kavacık Emine,
Fatma ve
Ümmü Gülsüm
feragat Molla Emin bin Mehmed 150 5
Düvenli Helvacıoğlu Ömer ölüm zevcesi Fatma ve
oğlu Ahmede ve
kerimesi Havva
- 10
Düvenli Oruçoğlu Mustafa feragat İlyasoğlu Emin 3 75
Düvenli Velioğlu Mustafa feragat Molla Osmana, Ahmede 3 60
Düvenli Sarıoğlu İbrahim ölüm zevcesi Fatma ve
oğlu Halil ve Emine ve
Osmana ve
Mehmede ve
kızı Ayşeye ve
Halimeye
- 12
Düvenli Göreoğlu Ali ölüm zevcesi Fatma ve
oğlu Ali ve
Ramazan ve
Emin ve
kızı Neslihan
- 10
Düvenli Minnetoğlu? Halil feragat zaviyeye - 5 İki tarlasını
Düvenli Koca Mehmedoğlu İbrahim feragat Berber Ahmed bin Halil 200 6
Kıranışıklar Velioğlu Ömer ölüm zevcesi Hatice oğlu Ahmed ve kızı Fatma - 15.5
Kıranışıklar Osmanoğlu Yunus feragat Musaoğlu Mustafa 100 3
Kıranışıklar Osmanoğlu Emin feragat Hacı Osmana Veliye ve
Mustafaya ve
Ömere
130 5
Kıranışıklar Derviş Mehmed feragat Kaya Haliloğlu Süleyman 100 3
Kıranışıklar Kara Alioğlu İbrahim feragat Kaya Haliloğlu Süleyman 100 3
Kızıl Kilise Yağcıoğlu İbrahim ölüm zevcesi Ayşe ve
oğlu İsmail ve
kızı Emine
- 10
Kızıl Kilise Usta Mehmed ölüm oğlu Emine ve
Ömer
- 7.5
Kızıl Kilise Derviş Süleyman ölüm zevcesi Ümmühana ve
oğlu Salih ve
Ali ve
kızı Ayşeye
- 11
Kızıl Kilise Gökçeoğlu Mustafa ölüm zevcesi Emineye
oğlu Mehmed ve
kızı Fatma ve
Ayşeye ve
Azime
- 7
Kızıl Kilise Kaya Ali ölüm zevcesi Emine
oğlu Abdullah ve
kızı Azimeye ve
Habibeye
- 4
Kızıl Kilise Zurnacıoğlu Mehmed feragat Hüsamoğlu Halil 200 6
Kızıl Kilise Zurnacıoğlu Mehmed feragat .. oğlu Ahmed 280 9
Kızıl Kilise Köse Ahmedoğlu zevcesi Ümmühan ve
kızı Aişe
feragat Süleyman bün Süleyman 300 9
Kızıl Kilise Şeyh Mustafa Efendi feragat Kara Hüseyinoğlu Emin ve
Şerif bin Ahmed
100 3
Kızıl Kilise Gökçeoğlu İbrahim feragat Kara Hüseyinoğlu Emin ve
Şerif
50 3
Kızıl Kilise Köse Ahmedoğlu Süleyman feragat Kara Hüseyinoğlu Emin ve
Şerif
1.5
Menteşe Serdaroğlu Yakub ölüm zevcesi Ayşe
oğlu Mehmed ve
İsmail ve
Mustafa ve
kızı Rahime
12
Menteşe Keskinzade İzzet Bey ve
Halil Bey
feragat Mehmed Efendi 37 1.5
Menteşe Oruçoğlu İsmail feragat Hüseyin ve
Emin ve
Tahir ve
Yahya
104.5 6
Menteşe Zekeriya feragat Mehmed Efendi 350 10
Menteşe Keskinzade İzzet Bey ve
Halit Bey
feragat Saburoğlu Hüseyin 120 5
Haydar Feyzullahoğlu feragat Demircioğlu Molla Mehmed ve Ahmed 125 5
Haydar Molla İbrahimoğlu Abdullah feragat İmamoğlu Molla Mustafa 100 3
Haydar İzzet Bey ve
Halit Bey
feragat Demircioğlu Molla Mehmed ve
Ahmede
80 3
Haydar Çobanoğlu Süleyman feragat Demircioğlu Molla Mehmed ve
Ahmede
40 3
Haydar İmamoğlu Osman ölüm oğlu Ahmed - 10
Haydar Torbacıoğlu Hasan feragat İmamoğlu Ali 60 3
Haydar Mazlumoğlu İsmail feragat Taşçıoğlu Mehmed 100 3
Haydar Ahmedoğlu İsmail feragat İmamoğlu Ahmed 80 3
Haydar İmamoğlu Mehmed feragat İbrahim Beşeoğlu İsmail 80 3
Belenviran Duralioğlu Kara Ali feragat oğlu Süleyman 200 6
Belenviran Çakıroğlu Süleyman feragat Hasanoğlu Ömer 370 12
Belenviran Emine Hatun feragat Hasanoğlu Ömer 60 3
Belenviran Mahmudoğlu Ahmed feragat Hasanoğlu Ömer 50 3
Belenviran Mahmudoğlu Abdullah feragat Ahmedoğlu Mustafa 350 10
Belenviran Ayşe feragat Kufha?oğlu Osman 70 6
Belenviran Kara Ardıçlıoğlu Ali ölüm zevcesi Esma ve
oğlu Ahmede ve
kısı Ayşe
- 10
Belenviran Anaz?oğlu Ahmed feragat Koca Bıyıkoğlu Mehmed 100 3
Belenviran Hacı Osmanoğlu Halil feragat Süleyman bin Kaya Ali 100 3
Belenviran Subunoğlu? Hüseyin feragat Hacı Osmanoğlu Ömer 300 9
Belenviran Hacı Osmanoğlu Ömer feragat Numanoğlu İsmail 100 3
Belenviran Hacı Osman feragat Çoban Abdullah 70 3
Belenviran Ak İbrahimoğlu Ahmed - Çoban Abdullah - 10 yarım keyl tarla
Belenviran İsmail Efendi feragat Hacı Osmanoğlu Yahya 500 15
Belenviran İbrahim ve
Şakir
feragat İlyas bin Durali 100 3
Belenviran Alioğlu Ömer feragat Numanoğlu İsmail 100 3
Belenviran Çavuşoğlu Halil feragat Bekar? Ahmed 200 6
Belenviran Hatice Hatun feragat Osman bin Muhammed 250 9
Belenviran İsmail Efendi ölüm oğlu Halil - 15
Belenviran Çavuşoğlu Halil feragat Halil bin İsmail 150 6
Belenviran Hasanoğlu Halil feragat Halil bin İsmail 30 3
Belenviran Hasanoğlu Halil ölüm oğlu İbrahim ve
karındaşı Fatmaya
- 10
Belenviran Ebubekir ölüm zevcesi Rabia
oğlu Ali ve
İsmail ve
kızı Ayşe ve
Ümmü Gülsüm ve
Emineye
- 15
Belenviran Bıçakoğlu Abidin ölüm zevcesi Ayşe ve
oğlu Osman ve
kızı Hatice
- 10
Belenviran Kaya Ali feragat Demircioğlu Hüseyin 40 3
Akçapınar Hasan ölüm zevcesi Ayşe
oğlu Halil ve
Süleyman ve
kızı Fatma ve
Kezban ve
Meryeme
- 8
Akçapınar Koca bıyıkoğlu Mehmed feragat Mustafa Efendi 30 1.5
Akçapınar Muradoğlu Süleyman feragat Muradoğlu Osman 54 3
Akçapınar Deli Hasan bin İbrahim feragat Kethüdaoğlu Mustafa ve Seydi 90 3
Akçapınar Dağcı? Osman feragat Demircioğlu Muhammed Ali 80 3
Uzunöz Haliloğlu Ömer ölüm oğlu Mustafa - 10
Uzunöz Mehmed Ali ölüm oğlu Hasan - 5
Uzunöz İbrahim ve
Ahmed
ölüm Ali Efendi 80 3
Uzunöz İsaoğlu Ali ve
Halil
ölüm Ayvazoğlu Kaya Ali 130 5
Uzunöz İsaoğlu Ali ve
Halil
ölüm Hatiboğlu Molla ömere 146 5
Uzunöz Debbağoğlu İsmail feragat Ayvazoğlu Kaya Ali 90 3
Uzunöz Molla Mustafa feragat Debbağoğlu Halil 150 6
Uzunöz Hatiboğlu Kaya Ali feragat ... İbrahim 100 3
Alpagut Caferoğlu İbrahim feragat Caferoğlu Ali 300 9
Alpagut Kara Velioğlu İsmail feragat Caferoğlu Ali 40 3
Alpagut Tarkanoğlu Emin feragat Hacı Emin bin Ali 40 1.5
Alpagut Kara Haliloğlu Ömer feragat Balıoğlu Himmet 100 3
Alpagut Himmet ve
Süleyman
feragat Balıoğlu Himmet 200 6
Alpagut Hacı Abdullah feragat Balıoğlu Himmet 300 9
Alpagut Habiboğlu Ahmed feragat Balıoğlu Himmet 800 24
Alpagut Çoban Mehmed feragat Hacı Emin bin Himmet 45 2
Alpagut Hacı Mustafa feragat Koca Kaya Ali 700 21
Alpagut Hacı Abdullah feragat Hacı Emin bin Ali 100 3
Alpagut Hacı Mustafa feragat Hasanoğlu Durali 140 5
Alpagut Katırcıoğlu Hüseyin ölüm zevcesi Fatma ve
oğlu Hasan
- 12
Alpagut Kara Mehmedoğlu Salih ölüm zevcesi Emine ve
oğlu Halile
- 15
Alpagut Hacı Durali Ahmed feragat Veli Dedeoğlu Kaya Ali 200 6
Alpagut Hasanoğlu feragat Katırcıoğlu Halil 500 15
Alpagut Çalıkoğlu Mehmed ölüm oğlu İbrahim - 5
Alpagut Duralioğlu İbrahim ölüm oğlu İbrahim - 10
Bıyıklıalan Debbağoğlu Ahmed feragat Memişoğlu Süleyman 200 6
Bıyıklıalan Mehmed feragat Aburrahmanoğlu Molla Veli 30 1.5
Bıyıklıalan Mehmed feragat Nasuhoğlu Süleyman 20 2
Harmanalan Meridoğlu Hüseyin Ağa feragat Yahya oğlu Mustafa 500 15
Harmanalan Meridoğlu Mustafa feragat Mecidoğlu Ömer 700 21
Harmanalan Kuzulluoğlu? Mustafa feragat Kürt Ali 150 4.5
Harmanalan Osman Efendi feragat Durali bin Ahmed 80 3
Harmanalan Debbağoğlu Ahmed feragat Kürdoğlu Mustafa 50 1.5
Harmanalan Hacı Halil Ağa ve Ayşe Hatun feragat Meridoğlu Hüseyin 750 22.5
Harmanalan Çarıkçı Mehmed feragat Kulaoğlu Ahmed 30 3
Harmanalan Kara Hasanoğlu Mustafa feragat karındaşı Ahmed 100 3
Harmanalan Yatak yatmaz Salih feragat Hacı Ali bin Hasan 60 3
Harmanalan D.. Mehmed ölüm zevcesi Ümmüşe ve oğlu Halil - 15
Harmanalan Hacı Mehmed Ağa ölüm Tarkanoğlu Emin - 10
Harmanalan Nasuhoğlu Mustafa ve Mehmed feragat Meridoğlu Hüseyin Ağa 350 10
Harmanalan Deli Ahmedoğlu Mehmed feragat Meridoğlu Hüseyin Ağa 350 10
Harmanalan Molla Mustafa feragat Meridoğlu Hüseyin Ağa 75 3
Harmanalan Meridoğlu Hasan ölüm oğlu İbrahim - 5
Demirciler Cin Durmuş oğlu Ali feragat Molla Salihoğlu Abdullah 80 3
Demirciler Süleymanoğlu Veli ölüm oğlu Mustafa ve
Mehmed Ali
- 15
Delice Numanoğlu Mustafa ölüm oğlu Ali - 5
Delice Dervişoğlu Ali ölüm oğlu Ali - 7
Delice Mehmed ölüm oğlu İsmail - 9
Yağcılar Koca Alioğlu Süleyman - - - 10 yarım keyl tarla fidan ...
Yağcılar Hasanoğlu Hüseyin ölüm oğlu Hasan - 7
Yağcılar Hamzaoğlu? Ahmed Efendi feragat Çavuşoğlu Halile - 12
Yağcılar Musaoğlu Mustafa ve
Halil
feragat Çavuşoğlu Halile - 18 bir keyl tarla fidan
Yağcılar Mehmed Ali ve
Süleyman ve
Halil ve
Ahmed
feragat Hacı İbrahimoğlu İbrahim 80 3 -
Yağcılar Mustafa ve
Emine Hatun
feragat Seyyid Mehmed Efendi 200 6 -
Yağcılar Çankaraoğlu İbrahim ölüm validesi Emine - 2.5 -
Yağcılar Süleyman ölüm zevcesi Hanifeye ve
oğlu Mehmede
kızı Fatmaya ve
Zeynebe
- 12 -
Dedeler Dervişoğlu Hasan feragat Süleymanoğlu Halil 600 18 -
Dedeler Celaloğlu Süleyman ve
İsmail
feragat Hacı İsaoğlu Musa 180 6 -
Firoz Hatiboğlu Mustafa feragat Hacı İsaoğlu Musa - 20 bir keyl tarla
Karesi Mankıroğlu Salih feragat Molla Mehmed 160 6
Karesi Kara İbrahimoğlu Emin ölüm oğlu Ali - 11
Karesi Kara Bıçakoğlu feragat Kara Alioğlu Ahmed 100 3
Karesi Abdullah - - - 5 temekkin zayi olmağla zayiden temekkin
Güney Dulcuoğlu Ömer ölüm zevcesi Fatma ve
oğlu Mehmed ve
kızı Meryem
- 10 -
Güney Osman Beşeoğlu Halil ölüm oğlu Süleyman - 30 -
Güney Kürdoğlu Halil feragat zevcesi Meryem binti Memiş 50 3 -
Güney Akçaoğlu Abdullah feragat Hacı Halil Ağa 100 3 -
Güney Duvarcıoğlu Ahmed feragat Kayışoğlu Derviş Emin 150 4 -
Güney Kadı Osmanoğlu Mustafa ölüm/td> oğlu Ali ve
Abdullah
- 45 -
Güney Solakoğlu İbrahim ölüm/td> zevcesi Meltem? ve
oğlu Hasan ve
Osman ve
kızı Emine
- 10 -
Göynük Beleni Fazlıoğlu Ali feragat/td> Molla Mehmed ve
Ali
100 3 -
Göynük Beleni Ömer Beşeoğlu Latif feragat/td> Molla Mehmed ve
Ali
100 3 -
Göynük Beleni Çömezoğlu İsmail feragat/td> zevcesi Ayşe 500 15 -
Göynük Beleni Sarı Osmanoğlu Emin ölüm/td> zevcesi Şerife ve
oğlu İsmail ve
Mustafa
- 20 -
Göynük Beleni Hüsamoğlu Mehmed feragat/td> Yakub bin Ali 100 3 -
Göynük Beleni Ömeroğlu Mehmed feragat/td> Yakub bin Ali 16 2 -
Göynük Beleni Şerife Hatun ve
Validesi Ayşe
feragat/td> Müftüoğlu İsmail 65 3 -
Kozbudaklar Ayvazoğlu İbrahim ölüm/td> zevcesine ve
Habibeoğlu Halil ve
Arife ve
kızı Meryem ve
Fatmaya
- 13 -
Topuk Kara Alioğlu Halil feragat/td> Çavdaroğlu Hasan 44 3 -
Göktepe Gökçeoğlu Salih ölüm/td> oğlu Hasan ve
Hüseyin ve
kızı Nimete
- 20 -
Nalınlar Koca İsmailoğlu Ramazan feragat/td> karındaşı Mehmed 90 3 -
Nalınlar Sarı Kethüdaoğlu İbrahim ölüm/td> zevcesi Kezban ve
oğlu İsmail ve
Mustafaya ve
kızı Fatma ve
Şehriyeye
- 10 -
Akça Hasanoğlu ... feragat/td> Ali Beşeoğlu Ahmed 3 60 -
Akça Türkmenoğlu Abidin? feragat/td> Ali Beşeoğlu Ahmed 3 70 -
Akça Hasanoğlu Asa? feragat/td> Dağlıoğlu Ali 3 90 -
Akça Dağlıoğlu Mehmed feragat/td> Dağlıoğlu Kadir 3 100 -
2319
Hasılat-ı kitabeden ve cibayete minha 579
1737