Brusa(Bursa) Gazetesi


Sayı : 133
Sayfa : 5
Tarih :
Miladi 29 Mayıs 1893 Pazartesi,
Hicri 13 Zilkade 1310 ,
Rumi 17 Mayıs 1309

Atranosdan mektub, fi 12 Mayıs

- Şehri nisanın onuncu cumartesi günü Atranusun Orhan-ı Kebir karyesinden Hacı Abdi nam kimesne gelini Hatice iyle birlikde karye-i mezkûreye yarım saat mesafedeki tarlasında fasulye beri kazmaktalar iken karye-i mezbureli Hacı Hüseyin oğlu Kara Mustafa nam şahıs tarafından cerh ve katl olunduğu ve suret-ı vakıa dahi yevm-i mezkurede tahminen ... iken .... merkum Mustafa kaim validesi Ayşe ile birlikde silah olduğa halde yanlarına gelerek merkum Mustafa hamil olduğu kebir bıçakla merkum Hacı Abdiyle üç defa urub muahharen çifte tüfengini dahi arkasından andahtle sol bacağına isabet iden kurşun yarasıyla katl ve kaim validesi mezbure Ayşede yumrukla darb iderek .. muavenet iylediği anlaşılmış be mutecasir merkum ve mezbure derdest olunarak evrak tahkikatlarıyla cihet aidesine tevdiğ olunmuşdur.

- ve yine şehri mezkurenin on yedinci cumartesi günü Atranosun Karalı karyesinden Tahir oğlu Mustafa nam kimesne çift sürmek üzere tarlasına gitmekde iken karye-i mezkureli Küçük Muhammed oğlu Habib iyle meyanelerinde tekvin iden münazaası esnasında merkumandan Habib hamil olduğu tek acezeli tüfengini merkum Mustafa'ya andaht iderek bacağına tesadüf iden saçmalardan cerihadar olmuş ve mütecasir merkum Habib dahi derdest olunarak evrak tahkikasıyla cihet-i aidesine tevdiğ olunmuşdur.

- iş bu şehri mayısın ikinci pazar günü (14 mayıs) sabahleyin Atranosun(Orhanei,Keles,Büyükorhan eskiden ortak adları) Kıranışıklar karyesinden Habir oğlu İsmailin kuşa diyerek atdığı tüfenk kurşunu kerye-i mezkûreli Arif Kethuda oğlu Arif nam çocuğun böğrüne tesadüf eser cerhden müteessüren vefat iylediği gibi ve yine karye-i mezbureli Sakallıoğlu kerimesi on bir yaşında Emine'nin sağ koltuğundan ve Manavoğlu Mustafa zevcesi Ayşenin kolundan isabet iden kesmeden mezbure Emine'nin yarası tüfenkle olduğu anlaşılarak mütecessir merkum bilatehiri derdest olunarak evrak tahkikasıyla maen cihet müsaedesine tevdiğ olunmuşdur.

- sene-i şehr-i mezkurun dördüncü salı günü kasaba-i mezkure Bınarı (Pınarköy) karyesinden Molla Ali oğlu Mehmed ile hemşiresi Fatma karyeleri civarında Çemen tarlası nam mahalde fasulye zirai itmekdeler iken karye-i mezbureli Küçük Muhammed ve Danacılar Karyesinden Fırıncı oğlu Emin nam kimenelerin gelerek tarla münzaasından dolayı meyanelerinde tekvin iden münazaada merkumandan merkum Ali oğlu Mehmed başından kürekle cerh ve refiki merkum Fatmanın arkasından sopa iyle darp olunmu. ve cerh ve darb olduğu anlaşılan merkum Küçük Muhammed firar itmiş ise de biltakib derdest olunarak evrak ve tahkikasıyla gidene cihet aidesine tevdiğ kılınmışdır.

- Bilada tedib ve beyan olunduğu üzere şehr-i nisan tarafında kazamız dahilinde dört beş vukuat daha zuhur itmiş isede saye-i sutu tevaye-i hazreti hilafet penahide her birerlerinin faili ve mütecasirleri zabıta memuru Bekir Beğ in her işinde görülmekde olan gayret ve serin fevkaladesi cümlesinden olarak ve

derdest olunarak cihet-i adliyeye teslim tevdiğ kılındıkları ve bu cihetle de daimi nemadi eyyam-ı umur ve afiyet hazret zelallahi cümle tarafından yad ve tezakir olunmakda itdigu maruzdur.