FİHRİSTLER

SayfaKonu
8Makale-i cülus Sultan Süleyman
13Makale-i Vakıa Canberdi
22Makale-i feth-i Belgrad el cihad
47Makale-i feth-i Rodos
69Makale-i Mısr-ı Kahire
78Veladet Sultan Selim
79Ceng-i Kral Lavoş
94Makale-i Anadolu der defi Eşkiya
99Gazayı Peçe
104Surehtan Sultan Selim
107Makale-i Frendoş
113Feth-i Bağdad dar el selam
123Gazayı Körfüz
126Feth-i Vilayet-i Boğdan
138Diğer makale-i Frendoş
140Feth-i Estonya Belgrad
147Makale-i el kas Mirza birader-i Tahmasb
155Feth-i Timeşvar ve bazı husun
158Bağş asker-i yed par ibran
171Vukuat-ı Konya
182Muhasara-ı Zigetvar
196Bu makale-i Sultan aliyyin mekan Hazretleri tesis buyurdukları cevami ve sevamiğlerin beyanındadır
198Makale-i Şehzade-i Sultan Mustafa
199Makale-i vuzerayı azam
200Makale-i ulema-ı kiram
SayfaKişi
10Hazret Osman Gazi
13 Fethi Kalei Bursa
17 Cenabı Orhan Gazi
20 Hazret Hüdavendigar Gazi
24 Sultan Yıldırım Beyazıd Han
25 Derbeyan binayı Camii Kebir benazir
29 Çelebi Sultan Mehmed Han
32 Gazi Sultan Murad Han Sani
36 Derzgir Şehzadegan Firdevsi Aşiyan
37 Alaaddin Paşa Hazretleri
38 Kasım Çelebi ve Sultan İbrahim ve Savcı Bey
39 Yakub Çelebi
40 Ertuğrul Beğ ve Emir Süleyman
42 Musa Çelebi
43 Aysı Çelebi
44 Mustafa Çelebi
45 Sultan Ahmed ve Mahmud ve Yusuf Çelebiler
46 Orhan Beğ ve Sltan Alaaddin
47 Ahmed Han , Küçük Ahmed Han, Cem Sultan
52 Sultan Mustafa ve Sultan Mahmud
53 Sultan Abdullah
54 Sultan Korkud
58 Mehmed Han ve Aleşah
59 Osman Şah ve Mehmed Han ibni Şehinşah
59 Sultan Orhan, Sultan Musa Ömer
60 Sultan Mustafa
62 Derbeyean Vuzerayıazam ve Umerayı Kiram
62 Ali Paşa ibni Hayreddin Paşa
63 Gazi Timurtaş Paşa, diğer Timurtaş Paşa
64 İbrahim Paşa ve el Hac İvaz Paşa
65 Kara Mustafa Paşa ve Kasım Paşa Cizri
66 Ahmed Paşa ibni Mevlana Fenari
67 Koca Mustafa Paşa
68 El Seyyid Cafer Paşa
69 Gülbeni Sani
69 Zikri Ahval Meşayıhı Kiram Saliha Zavi el hatıram
69 Gavs Dairei Cihan Hazreti Emir Sultan
79 Der beyan Halifei Hazreti Emir Sultan
79 El Şeyh Hasan Hoca Hazretleri
80 El Şeyh Bedreddin Efendi
81 El Şeyh Lütfullah Efendi
83 El Şeyh Davud Efendi
85 El Şeyh Abdurrahman Efendi
86 El Şeyh Ahmed Efendi
87 El Şeyh İbrahim Efendi
88 El Şeyh Lütfullah Efendi Sani
89 El Şeyh Mustafa Efendi
90 El Şeyh Ali Efendi
91 El Şeyh Mehmed Efendi
93 El Şeyh Mustafa ve İbrahim Efendiler
ZikriMeşayih Tarikatı Zeyniyye
95 El Şeyh Abdullatif Kudsi Hazretleri
97 El Şeyh Taceddin İbrahim karamani
99 El Şeyh Hacı Halife
100 El Şeyh Mehmed Efendi Bolevi
101 El Şeyh Saffeddin Efendi
102 El Şeyh Mustafa ve Seyid Ali Efendiler
103 El Şeyh Mehmed Çelebi ve Saffeddin Efendi
104 El Şeyh Abdülazziz Efendi
105 El Şeyh Abdullah Efendi
105 El Şeyh Mehmed Efendi ibn Abdullah Efendi
106 El Şeyh Mehmed ve Kemaleddin Efendiler
107 Kutbul Arifin el Şeyh Üftade Efendi - Hemşendde Şeyhleri Hızır Dede mezkurdur.
111 Zikri .. Azizi meşarileyh
111 El Şeyh Mehmed ve Mustafa Efendiler
112 El Şeyh İbrahim Efendi Hazretleri
119 El Şeyh Mehmed Efendi
120 Derbeyan Meşayih Zevayi Ahmed Paşayı Fenari
122 El Şeyh Ali Efendi
123 El Şeyh Seyyid Süleyman Efendi
124 El Şeyh Ahmed Efendi
125 El Şeyh Mustafa Efendi Debbağzade
126 El Şeyh İsmail Minhal
128 El Şeyh Seyyid Mehmed Bani Dergah Anarlı
Derbeyan Meşayih Tarikatı Mevlevi
128 El Şeyh Ahmed el Cununi el Mevlevi
132 El Şeyh Salih Dede Efendi
133 El Şeyh Mehmed Efendi
Derbeyan Meşayih Dergah Eyyub Efendi
134 El Şeyh Eyyub Efendi
135 El Şeyh Abdulrahim ve Kemal Efendiler
137 El Şeyh Yahya Efendi
Derbeyan Meşayih Yakub Efendi Dergahı
137 El Şeyh Yakub Efendi Halveti
138 El Şeyh Mehmed Efendi
Derbeyan Meşayih saire
139 El Şeyh Alaaddin Efendi
141 El Şeyh İshak ve Hüsameddin Efendiler
143 El Şeyh Muhyiddin Efendi
Derbeyan Meşayih Tarikatı Aliyye Nakşibendiyye
143 El Şeyh İlahi Nakşibendi
144 El Şeyh Mehmed Efendi maruf Belahizadet
145 El Şeyh Yakub Efendi
145 Nazım Mevlüd el Nebi El Şeyh Süleyman Çelebi
147 Şeyh Cafer Efendi Hazır Hazret Geylani
148 Hamam Tekke Şeyhi Ahmed Efendi El Kadiri
149 Kasaplar Tekkesi Şeyhi Kisvedar Ahmed
152 Müsemmilzade Mehmed Efendi
154 El Şeyh Seyyid Mehmed Efendi el Nakşıbendi
159 El Seyyid Şeyh Ahi Mehmed bin Seyyid el Kasım
160 El Şeyh Pir Mehmed el Maruf Bazban
161 Karakadı Şeyhi Seyyid Ahmed Efendi
162 Zağferanlık Mahallesi Ebu Bekir Efendi
165 El Şeyh Seyyid Abdülaziz Efendi
165 El Şeyh Seyyid Abdülkerim Efendi
167 El Şeyh Ali ve Halil Efendiler
168 El Şeyh Mehmed el Halebi Nakşıbendi
169 El Şeyh İbrahim Efendi Nakşıbendi
170 El Şeyh Hasan Kabaduz Bayrami
170 El Şeyh Akşemseddinzade Emrullah Efendi
171 El Şeyh Ali Paşa Şeyhi Abdulgani Efendi
172 El Şeyh Süleyman Efendi Halveti
173 El Şeyh Süleyman ve Abdülkadir Efendiler
174 El Şeyh Ali ve Nasuhi Şeyhi Nasuhi Efendiler
175 El Şeyh Sanallah Efendi
176 El Şeyh Abdülrahim Efendi
176 El Şeyh Mehmud el Şehid ... Çelebi
180 Müslihiddin .. Ve Mehmed Efendi Eşrefi
182 El Şeyh Mehmed Eşrefi
183 El Şeyh Ali Paşa Şeyhi Abdülgani ve Ahmed
184 El Şeyh Hasan ve Üçkozlar Şeyhi Muhyiddin
185 El Şeyh Karabaş Mehmed
186 Pars Beğ Şeyhi Osman Efendi
186 El Şeyh Hasan Efendi der Mahallei İncirli
188 El Şeyh Bostan Efendi
188 El Şeyh Mehmed el Mısri el mağruf bi Niyazi
193 Gülnihal der beyan ve ağazan kiram
193 El Şeyh Molla Arap ve Taşkın Halife
195 El Şeyh Ahmed Efendi
196 El Şeyh Ali Efendi
197 El Şeyh Veli Şemseddin ve Bali ve Minhal Mehmed
198 El Şeyh Mehmed Efendi el Mağruf Tebacirzade
199 El Şeyh El Hac Bayram Efendi ve Emir Efendi
200 El Şeyh Abdülkadir Efendi ve Muhtar Efendi
201 El Şeyh İbrahim Efendi el mağruf Yahnikapan
202 El Şeyh Mehmed Efendi el mağruf Hafızzade
203 El Şeyh Ahmed Efendi el meşhur bi Müezzinzade
205 Vaiz Hasan Efendi
206 El Şeyh Abdülmümin Efendi
206 El Şeyh Seyyid Ali bin Meymun Mağrıbi Hamuşde
207 El Şeyh Muid Efendi ve Abdullah Efendi
209 El Şeyh Mehmed Efendi el Vani
211 El Şeyh İsmail Efendi ve Aysı Efendi
212 Gülnihal der beyan Meczuban Alihi
212 Meczub Alihi Abdal Murad
213 Abdal Hüda Musa Baba
214 Alacahırkalı Aziz
215 Seyyid Nasır Hazretleri
216 Ali Mest Edhemi
216 Abdal Mehmed Sultan
218 Seyyid Behlul Pir Dede ve Çerarflı Dede dinmekle meşhurdur
219 Seyyid Susl Hazretleri Davud Dede Efendi
220 Geyikli Baba Sultan Hazretleri
221 Akbıyık Hazretleri
222 El Seyyid Nimetullah Veli
222 Mecnun Dede ve Lokman Dede iki biraderler
223 Hasırpuş Dede ve Eskici Mehmed Dede
224 Mir-i Budela Hazretleri
225 Yürüyen Dede
226 Mehmed Küşteri
227 Rüstem Halife ve Mevzub Mehmed Dede
228 Mahmud Hayrani
229 Bahar Dede ve Sinan Dede Eşrefi
230 Ramazan Baba
231 Kara Beğ
233 Derviş Mustafa Muk'ad
234 Derviş Mehmed Tekyeduz
235 Doğlu Baba ve Derviş Mehmed bin Hızırşah
235 Semti Dede
236 Hamza Dede ve Vani Dede
237 Ali Dede ve Aysı Dede ve Baba Zakir
238 Mehmed Dede
239 Gülbün-i Salis der zikri ulema-i mutebahhirin
239 Mevlana Şemseddin Mehmed el Fenari
244 Mevlana Mehmed Şah bin Mehmed el Fenari
245 Mevlana Yusuf Bali ibni Mehmed el Fenari
245 Mevlana Alaaddin el Fenari
248 Mehmed Şah ibni aladdin Ali el Fenari
249 Mevlana Hasan Çelebi bin Mehmed Şah el Fenari
251 Mevlana Şah Mehmed bin Mahmud el Fenari
252 Mevlana Yegan
253 Alaaddin Ali Yeganzade
254 Şah Mehmed ve Yusuf Bali Yeganzade
254 Sinanuddin Yusuf Yeganzade
255 Eyhem Ahmed Çelebi Yeganzade
256 Şah Mehmed Yeganzade
257 Celal Efendi Yeganzade

CİLT 1

SayfaKonu
3 İcmal-i Saltanat ve Gazavat Sultan Süleyman Han
4 Ahdas mucize-i serih
5 Adalet ve nusfetleri zikrinden bir şemadır
10 Reayaya madara ve istimaletleri zikrindedir
18 Şehzadegan-ı şehid zikrindedir
20 Zaman-ı şerfilerinde makam-ı sadarete nasib itdikleri vezir-i azam zikrindedir.
28 Sadrazamlık makamına vasıl olmayan vuzera
40 Zaman-ı şeriflerinde olan defterdar ve nişancıların meşahiri
44 Zaman-ı şerfilerinde olan ümera
48 Zaman-ı şerfilerinde olan meşahir ulema ve meşayih-i azam zikrindedir.
67 İcmal-i zaman-ı devletlerinde olan fütühat ve muharebat zikrindedir.
68 Feth-i Kale-i Böğürdlen ve feth-i Kale-i Zemun
69 Feth-i Kale-i İslankoman ve feth-i Kale-i Belgrad
71 İcmal-i sefer-i hümayun bicezire-i Rodos
72 Feth-i Kale-i mezbure ve katl-i Şehsuvaroğlu Ali Beğ ma evlada
73 Feth-i Kale-i Helke
75 Feth-i Kale-i Eyne ve İncirli
76 Kale-i Tahtalı ve cezire-i İstanköy ve Kale-i Bodrum ve nüzul-ü hümayun ba Saray-ı Amire
79 Vezir-i Azam şedden maktul İbrahim Paşa ve hain Ahmed Paşa'ya Mısır eyaleti tayin buyurulduğu
80 Surpur cavur vezir-i azam İbrahim Paşa
82 Katl-i vezir Ferhad Paşa ve vezir İbrahim Paşa'nın Mısıra tevcih itdiği
84 İcmal-i Sefer-i Mohaç ve fütuhat saire ve azimet-i hümyaun
85 Feth-i Kale-i Varadin
86 Feth-i Kale-i İyluk ve hezimet-i Kral der sahrayı Mohaç
88 Ağaza destan-ı muharebe
98 Feth-i Engürüs ve Kale-i Budun ve Peşte
100 Feth-i Kale-i Segedin ve feth-i Kale-iTebtel
101 Feth-i Şehr-i Bec ve Kenise-i mezbure ve Muharebe-i mir livayı Bosna Hüsrev Beğ
102 Rücuat padişah bi dar el saltanat ve suret-i berat-ı hümayun
106 Derbeyan-ı basma kağıd ve ibtida sahten barut siyah
107 ve men tahkik hat basma-i küffar ve ibtidayi icad barut siyah
108 Mohac Gazası kefere tarihinden tercümedir.
117 Asiyan Sokolun oğlu guluv Koca ve Zevalnon oğlu
120 Huruc-u dokuz oğlan ve begce ve istisal-i mezburan ve huruc-u Veli Halife İbni Mustafa ve katl-i mezbur ve huruc-u Kalender na halef ve istisal ve tedbiran
123 Mahariyeden firar ve terk-i gayret ve ara idenlerin teftişi
124 Ulema zümresinden Kabz nam cahilin müddeası ve hakkından gelinmesi
126 Huruc-u Seydi ve … yemin
127 Sultan Selim merhumun Cami Şerifi kurbunda bir hane basılması ve katl Kadı Haleb
128 Sülb-ü Mir lİva İskenderiye Balı Beğ ve Sadrazam İbrahim Paşa'ya seraskerlik beratı ahvali
130 Feth-i Kale-i Yayçe ve icmal-i Sefer … azimet-i hümayun
134 Feth-i Kale-i Budun ve Kral Yanoş Budun Krallığına nasib olunduğudur
135 Muhasara-i Kale-i .. Ve Çah ve Alaman
139 Bu gazayı garanın kefere tarihindeki tercümesidir.
151 Korona saadetlü padişah hazinesine ne vechile vusul bulmuşdur.
152 Abadan-i Kale-i Usuk ve şor hatan şehzadegan alişan tahlis itdigidir.
156 Yanoş Kral Budunda muhasara olunub Yahya Paşazadenin tahlis itdigidir.
158 Şehadet-i Behram Paşa mir-i miran Rumili
159 İcmal-i Sefer-i Alaman ve azimet-i Hümayun
171 Han şedden Sahib Giray Han
172 İrtihal-i Valide Sultan ve feth-i Kale-i Koron der vilayet-i Mora
173 İcmal-i Sefer-i Irakeyn ve feth-i Bağdad
174 Azimet-i Serasker Vezir-i azam İbrahim Paşa
175 İtaat kerden Ulama Paşa bi selatin Azer bayegan ve itaat kerden Hayreddin Paşa
176 Vezir-i azam ve sipehsaların bazı kaleyi teshir itdiği ve feth-i kale-i Adilcevaz
177 Ve Feth-i Kale-i Van
178 Geth-i Kale-i Siyavan ve azimet-i hümayun bicanib Tebriz ve Bağdad
179 İnhizam bazı asakir der Kızılcadağ
180 Ameden Şah Geylani ve memur ve abadan kerden şenb Gazan ve bazı sui tedbir Defterdar İskender Çelebi ve Ulama Paşa
183 Feth-i Bağdad
185 Hazret-i İmam Azam Rahmetullahi aleyhin kabr-i şerifleri tahkikindedir.
187 Azimet-i hümayun ez Bağdad bi dar el saltanat
188 Mazhar gazab şedden serasker İbrahim Paşa
190 Hikayet İbrahim Paşa
191 Akın ba vilayet Gürcistan ve feth-i Kale-i Kaştelya ve Polya